ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՅՔԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հարգելի այցելու, խնդրում ենք ուշադիր ծանոթանալ ներքոհիշյալ պայմաններին նախքան Կայքը օգտագործելը:  Մեր առաքելությունն է www.pricecity.am վեբ կայքի (այսուհետ՝ Կայք) այցելուների համար ստեղծել հնարավորություն ծանոթանալ, որոնել, համեմատել և գտնել իրենց պահանջված ծառայությունը կամ ապրանքը՝ ստեղծելով կապ Կայքի այցելուների ու ապրանքներ վաճառող և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների միջև, որտեղ Կայք այցելողները ոչ միայն հնարավորություն կունենան գտնել իրենց կողմից որոնվող ապրանքը կամ ծառայությունը, այլ նաև համեմատեն դրանց գները Կայքում առկա և առաջարկվող այլ գների հետ, որոնք սահմանվում են Կայքի օպերատոր հանդիսացող «ՓՐԱՅՍ ՍԻԹԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն, Մենք) հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքած ապրանք վաճառող կամ ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների (այսուհետ՝ Գործընկեր) կողմից, ինչպես ստեղծել հնարավորություն գնահատել վաճառողի ապրանքը կամ մատուցված ծառայությունը հետադարձ կապի միջոցով՝ թողնելով մեկնաբանություն կամ իրականացնելով համապատասխան գնահատում, որը թույլ կտա բարձր պահել վաճառվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների որակը:

1.     ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Այցելելով Կայք և գտնվելով Կայքում, Դուք համաձայնվում եք «վերջնական Օգտագործողի կողմից կայքից օգտվելու ընդհանուր դրույթների եւ պայմանների վերաբերյալ» սույն համաձայնագրին (այսուհետ՝ Համաձայնագիր), ինչը Ձեզ թույլ է տալիս ուսումնասիրել պարունակությունը, ծանոթանալ բովանդակությանը, օգտվել Կայքի կողմից տրամադրվող գործիքներից և (կամ) ներքոհիշյալ հնարավորություններից ամբողջությամբ կամ մասնակի, և Դուք, որպես Կայքը այցելող անձ (այսուհետ նաև՝ Օգտագործող, Այցելու, Դուք, Ձեզ, Ձեր), համաձայնվում եք ընդունել Համաձայնագրի իրավաբանական ուժ ունեցող և պարտադիր պայմանները, որով Ձեր և Ընկերության (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն, Մենք) միջև ծագում է իրավահարաբերություն: Եթե Դուք համաձայն չեք Համաձայնագրի պայմաններին, ապա անհապաղ դադարեցրեք Կայքի օգտագործումն ու լքեք այն: Սույն Համաձայնագիրը չի տարածվում Գործընկերների հետ կապակցված իրավահարաբերությունների վրա, բացառությամբ «տվյալների մշակման քաղաքականությանը», Գործընկերների հետ կապված իրավահարաբերությունները կարգավորվում են առանձին փաստաթղթերով:

1.2. Կայքի համառոտ նկարագիրը.

  Կայքից օգտվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ինտերնետ կապի հասանելիություն և համապատասխան սարքավորում (համակարգիչ, պլանշետ կամ համանման այլ սարք, որն ունի թվային տեղեկատվության անհրաժեշտ մշակող հզորություն (processing power) և գործիքակազմ (օրինակ՝ դիտարկչի (բրաուզերի) տեսքով հավելված Կայք այցելելու համար), որը կունենա վեբ կայքերին հասանելիություն ապահովելու հնարավորություն: Կայքը հանդիսանում է հարթակ, որտեղ Գործընկերները կարող են տեղադրել իրենց Ապրանքները, թույլ տալով Օգտագործողին որոնել, ծանոթանալ, գտնել և համեմատել Ապրանքները: Կայքում հնարավոր է որոնել Ապրանքները ըստ խմբավորված դասակարգումների, որոնք իրենց հերթին բաժանված են ենթախմբերի: Առկա է Ապրանքները որոնելու հնարավորություն և դասակարգում ըստ ֆիլտրերի, միաժամանակ առավելագույնը մինչև երեք համանման նույն խմբին (ենթախմբին) պատկանող Ապրանքների համեմատություն, որը հնարավոր է իրականացնել կրճատ՝ համեմատելով միայն գները կամ ընդլայնված՝ համեմատելով նաև Ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը և (կամ) այլ Այցելուների կողմից թողնված կարծիքներն ու մեկնաբանությունները: Ձեզ հասանելի է լինելու Կայքում վերջին և (կամ) առավել դիտված Ապրանքները տեսնելու պարզեցված հնարավորություն: Կայքում առկա են թվային բաներային գովազդներ: Դուք    հնարավորություն   ունեք    բաժանորդագրվել   Կայքին    տեղեկատվություն,   նորություններ            կամ ծանուցումներ ստանալու նպատակով:

1.3. Կայքի Այցելուն

Երբ Դուք այցելում եք Կայք, Դուք ձեռք եք բերում Կայքը Այցելողի կարգավիճակ, այսինքն Կայքի  միջոցով առաջարկվող բարիքներից օգտվող անձ, և հնարավորություն եք ունենում օգտվել Համաձայնագրի 3-րդ կետով սահմանված Ձեր իրավունքներից: Ընկերությունը կարող է օգտվել Այցելուների տվյալների շտեմարանից` «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան` հստակ արձանագրելով, որ սույնին համաձայնություն տալով, Դուք նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի ուժով արդեն իսկ տվել եք Ձեր համաձայնությունը` օգտագործելու ձեր անձնական տվյալները, ներառյալ էլեկտրոնային փոստի և հեռախոսի տվյալներ սույն Համաձայնագրով սահմանված ծավալով և եղանակներով՝ ընդհանրապես, և Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող «տվյալների մշակման քաղաքականությամբ»՝ մասնավորապես: Այցելելով Կայք, Դուք համաձայնվում եք, որ համաձայն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել այլ երկիր, ինչպես նաև համարվում եք իրազեկված և ծանուցված, որ տվյալների փոխանցումը բխում է անձնական տվյալների մշակման նպատակներից և (կամ) անհրաժեշտ է այդ նպատակների իրագործման համար՝ համաձայն «տվյալների մշակման քաղաքակության»:

1.4. Փոփոխությունը

Ընկերությունն իրավունք ունի առանց նախապես ծանուցման, միակողմանի, ցանկացած պահի փոփոխել սույն Պայմանները: Պայմանների փոփոխության դեպքում Ընկերությունը կհրապարակի նորացված Պայմանները Կայքում՝ նշելով վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Պայմանների փոփոխություններին ծանոթանալու պարտավորությունը կրում եք Դուք: Նոր պայմանները իրավական ուժ կունենան և կտարածվեն, դրանք Կայքում տեղադրելուց հետո ծագած պարտավորությունների վրա:

2.     ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եթե դեռ չի լրացել Ձեր 18 տարեկանը կամ Դուք չունեք ինքնուրույն իրավունքներ և պարտականություններ ձեռք բերելու հնարավորություն և կրել պատասխանատվություն դրանց համար սույն Կայք մուտք գործելու պահին, ապա անմիջապես լքեք սույն Կայքը: Հակառակ պարագայում, Ընկերությունը Ձեզ դիտարկելու է որպես գործունակ և իրավասուբյեկտություն ունեցող անձ, և Ընկերությունը չի կրում որևէ պատասխանատվություն Ձեր կողմից Կայքը չլքելու համար:

2.2. Պարտավորությունը

Որպես Այցելու, Դուք համաձայնվում եք՝ Ա) ՀՀ օրենսդրությունը. Բ) Համաձայնագրի 7-րդ կետով սահմանված պարտադիր վարքագծի կանոնները.

2.3. Ծանուցումները

Դուք համաձայնվում եք, որ Մենք կարող եք Ձեզ ուղարկել նամակներ և (կամ) ծանուցումներ հետևյալ եղանակով և կարգով՝

3.     ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ Եւ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ.

Որպես Այցելու, Դուք գիտակցում եք, որ Ձեզ են հասանելի են լինելու Ապրանքների վերաբերյալ տարբեր բովանդակության տեղեկատվություն, ներառյալ՝ տեքստային, տպագիր, տեսողական, աուդիո, աուդիո- վիզուալ բովանդակության կամ դրանց ցանկացած համադրություն, առաջարկներ կամ Ապրանքի վերաբերյալ ցանկացած այլ տեսքով արտահայտված տեղեկատվություն (այսուհետ՝ Կոնտենտ): Որպես Օգտագործող, Դուք գիտակցում և անվերապահորեն համաձայնվում եք, որ օգտվում եք Կայքից Համաձայնագրի շրջանակներում Ձեր պատասխանատվությամբ, ինքնուրույն ռիսկով, և որ Կայքը Ձեզ ներկայացվում է «այնպիսին որ կան» և «որպես այդպիսին հասանելի» սույն Համաձայնագրով նախատեսված պայմանների հիման վրա, որը ներառում է հետևյալ պայմանները, բայց չի սահմանափակվում դրանցով՝

Ա) Ընկերությունը չի հայտարարում և չի երաշխավորում, որ Կայքում առկա Ապրանքները համապատասխանելու են Ձեր պահանջներին.

Բ) Ապրանքները կամ Կոնտենտը չեն կարող լինել հասանելի անդադար, ժամանակին, անվտանգ և անսխալ կերպով.

Գ) Կոնտենտին կամ հնարավոր այլ տեղեկատվությանը (օրինակ՝ այլ Այցելուների կողմից թողնված մեկնաբանություն) ծանոթանալու արդյունքում Ձեր կողմից ստացված ցանկացած տեղեկատվություն չի կարող լինել ճշգրիտ և հուսալի.

Դ) Կայքի կազմում որևէ ծրագրային ապահովման աշխատանքի կամ գործառութային հնարավորությունների անսարքությունների շտկման աշխատանքները չեն կարող ավարտվել Ձեր կողմից սպասված ժամկետների սահմաններում:

3.1. Մեկնաբանություն թողնելը

Ապրանքի և Կոնտենտի վերաբերյալ Դուք կարող եք թողնել գրավոր մեկնաբանության տեսքով արձագանք (այսուհետ՝ Մեկնաբանություն), որը հասանելի կդառնա Կայքի այլ Օգտագործողների համար: Ձեր Մեկնաբանությունը պետք է համապատասխանի Համաձայնագրով սահմանված պահանջներին և որևէ կերպ չխախտի Համաձայնագրի 7-րդ կետով սահմանված պարտադիր վարքագծի կանոնները (այսուհետ՝ Վարքագծի կանոններ): Ընկերությունը իրականացնում է Մեկնաբանության պարբերական ստուգում Վարքագծի կանոններին համապատասխանելիությունը պարզելու համար: Վարքագծի կանոններին Մեկնաբանության անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում Ընկերությունը, որպես Կայքի օպերատոր, պահպանում է Մեկնաբանությունը հեռացնելու բացառիկ իրավունքը առանց որևէ պատճառաբանության, հիմնավորման կամ փաստարկի: Դուք թողնում եք Մեկնաբանությունը ինքնուրույն ռիսկով և կրում եք դրանից առաջացող հնարավոր իրավական հետևանքները:

3.2. Գնահատումը

Որպես Այցելու, Դուք իրավունք ունեք թողնել աստղերի տեսքով արտահայտված գնահատական, որը խորհրդանշելու է բացառապես Ձեր անձնական և սուբյեկտիվ վերաբերմունքը Կոնտենտի և Ապրանքի նկատմամբ (այսուհետ՝ Գնահատական), որտեղ 1 աստղը՝ ամենացածր գնահատականն է, իսկ 5-ը՝ ամենաբարձր: Գնահատման համակարգը կարող է փոփոխվել ցանկացած այլ համանման եղանակի: Ձեր Գնահատականը պետք է համապատասխանի Համաձայնագրով սահմանված պահանջներին և որևէ կերպ չխախտի Վարքագծի կանոնները: Վարքագծի կանոններին Գնահատականի անհամապատասխանության դեպքում Ընկերությունը, որպես Կայքի օպերատոր, պահպանում է Գնահատականը հեռացնելու բացառիկ իրավունքը առանց որևէ պատճառաբանության, հիմնավորման կամ փաստարկի:

3.3. «Կցել անդորրագիր» հնարավորություն.

Կայքը Ձեզ կարող է ընձեռել հնարավորություն կցել անդորրագիր PDF կամ jpeg ֆորմատի ֆայլով (ձեռք բերման (գնման) վճարման անդորրագիր) որպես Ապրանքի Գնահատականի և Մեկնաբանության հետ փոխկապակցված գործողություն Ապրանքի նկատմամբ սուբյեկտիվ վերաբերմունքի դրսևորման նպատակով: Անդորրագրի կցման հետ կապված գործողությունները պետք է ամբողջ ծավալով և անվերապահորեն համապատասխանեն Վարքագծի կանոնների պահանջներին: Օգտագործողը կրում է անհատական և ամբողջական պատասխանատվության կցված անդորրագրի կամ կցելու հնարավորությունը այլ եղանակով օգտագործելու համար:

3.4. Կոնտենտը և այլ տեղեկատվությունը

Կայքից օգտվելիս Դուք առնչվելու եք Կոնտենտին կամ հնարավոր այլ տեղեկատվությանը (օրինակ՝ այլ Օգտագործողների կողմից թողնված Մեկնաբանություն), որը կարող է լինել թերի, անավարտ,  ողջամտության սահմաններում անուղղակի կերպով մոլորեցնող, վիրավորական կամ այլ եղանակով անցանկալի: Կայքի օպերատորը բարեխիղճ և շարունակական կերպով ձեռնարկելու է միջոցներ վերահսկել այդպիսի Կոնտենտը և ստուգել դրա համապատասխանելիությունը Վարքագծի կանոններին և հեռացնել դրանք: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այլ Օգտագործողների կողմից թողնված Մեկնաբանությունների կամ կցված անդորրագրերի համար: Ընկերությունը օբյեկտիվորեն չունի ամբողջ Կոնտենտը կամ Կայքում առկա հնարավոր այլ տեղեկատվությունը հսկելու (վերահսկելու) ֆիզիկական հնարավորություն և չի կարող կրել դրա համար պատասխանատվություն, և Կայք մուտք գործելու պահից սկսած Դուք ընդունում եք սույն պայմանը: Ընկերությունը Կայքի միջոցով օգնում է սպառողներին գտնել իրենց կողմից պահանջված Ապրանքը և օգնում է Գործընկերներին ապահովել իրենց Ապրանքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը: Ընկերությունը ցանկացած իմաստով չի հանդիսանում վաճառող կամ Օգտագործողին ծառայություն մատուցող կազմակերպություն: Դուք ճանաչում եք, որ Ընկերությունը չունի իր գործընկերների գործունեությունը և (կամ) վարքագիծը կառավարելու, հսկելու (վերահսկելու), գործունեությանը միջամտելու որևէ իրավունք, հետևաբար չի կարող կառավարել նրանց կողմից տրամադրված Կոնտենտը կամ դրա համապատասխանությունը իրականությանը և Դուք չեք կարող Ընկերությանը ներկայացնել որևէ պահանջ՝ կապված առաջարկվող Կոնտենտի և (կամ) Ապրանքների հետ:

3.5. Մտավոր սեփականության իրավունքը.

Սույն դրույթը հանդիսանում է ծանուցում մտավոր սեփականության իրավունքի առկայության մասին: Ընկերության մտավոր սեփականության իրավունքները պաշտպանված են: Կայքում առկա Կոնտենտի հետ կապված ապրանքային նշանները կանխավարկածորեն պատկանում են դրանց իրավատերերին: Կայքում օգտագործվող «PRICECITY» կամ «PC» վերտառությամբ ապրանքային նշանը պատկանում է Ընկերությանը, որի ցանկացած եղանակով օգտագործումը արգելվում է առանց Ընկերության գրավոր համաձայնության: Արգելվում է իրականացնել պատճենահանում, թվային հեռարձակում, կադրահանում (screenshot) կամ այլ գործողություններ, որտեղ պատկերված է Ընկերության ապրանքային նշանը կամ ֆիրմային անվանումը: «ՓՐԱՅՍ ՍԻԹԻ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՊԸ)» վերտառությամբ արտահայտությունը հանդիսանում է Ընկերության ֆիրմային անվանումը և Ձեզ արգելվում է այն որևէ կերպ օգտագործել առանց Ընկերության գրավոր համաձայնության:

3.6. Ավտոմատ մշակում.

Մենք օգտագործում ենք Ձեր տվյալները և Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը առաջարկվող Ապրանքի և Կոնտենտի որակի բարձրացման համար. Կայքը կարող է թվային գործիքների միջոցով իրականացնել տվյալների ավտոմատ մշակում, որի կարգը նկարագրված է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող «տվյալների մշակման կարգում»:

4.     Լուծումը

Լքելով Կայքը, Դուք չեք լուծում Համաձայնագիրը: Համաձայնագիրը կարող է լուծվել յուրաքանչյուր կողմի նախաձեռնությամբ ցանկացած ժամանակ, այդ մասին ծանուցելով մյուս կողմին էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ պահպանելով Համաձայնագրի 5-րդ կետի կարգավորումը: Դուք Համաձայնվում եք, որ Համաձայնագիրը լուծելուց հետո, անկախ դրանից, Ձեր կողմից արդեն իսկ թողնված Մեկնաբանությունները և (կամ) Գնահատականը ենթակա չեն վերացման, այլ կարող են պահպանվել Ընկերության մոտ անորոշ ժամկետով և օգտագործվել տվյալների մշակման նպատակով.

5.     Կիրառելի իրավունքը և վեճերի լուծման կարգը

Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը և տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը, բացառելով ընդհանուր դատարանների ենթակայությունը, հանձնվում է Հայաստանի Հանրապետության Առևտրաարդյունաբերական պալատին (ՀՀ ԱԱՊ) կից մշտապես գործող արբիտրաժային հաստատությանը` համաձայն վերջինիս կանոնակարգի՝ երեք արբիտրների կազմով, դատավարության լեզուն` հայերեն, արբիտրաժի վայրը` քաղաք Երևան։ Վեճը լուծվում է Հայաստանի Հանրապետության նյութական իրավունքի նորմերի համաձայն։

6.     Այլ դրույթներ

7.     Վարքագծի կանոններ

Սոց. ցանցեր
Պայմաններ և դրույթներ © PriceCity, 2021 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են